Priekšmeti

             Priekšmeti                                                                                 Krp.

Baznīcas vēsture un vēsturiskā teoloģija

BV1  Agrīnā un viduslaiku Baznīcas vēsture  2
BV2   Reformācijas laika Baznīcas vēsture un reformātu ticības apliecības  2


Vecā Derība un Ekseģēze

VD1  Bibliskā teoloģija 
VD2  Pentateihs 
VD3  Vecās Derības praviešu grāmatas 
VD4  Vecās Derības gudrības un poēzijas grāmatas                                


Jaunā Derība un Ekseģēze

JD1  Jaunās Derības Hermeneitika                                                        3
JD2  Pāvila vēstule Romiešiem   2
JD3  Marka evaņģēlijs   2
JD4  Apustuļu darbu grāmata   2
JD5  Vēstule ebrejiem   2


Sistemātiskā teoloģija

ST1  Dievs, atklāsme un Svēto Rakstu inspirācija                                    2
ST2  Kristoloģija un soterioloģija   2
ST3  Pneimatoloģija, eklezioloģija un eshatoloģija    2
ST4   Ētika   2
ST5  Apoloģētika   2


Praktiskā teoloģija

MD1  Misioloģija    2
PT1  Pastorālā teoloģija    2
PT2  Pielūgsme teoloģija un liturģija                                                     2