Pastorālās programmas mērķis – sagatavot cilvēkus, kas var uzticami mācīt Bībeli.  Šajā programmā studenti iegūst padziļinātu izpratni par Svēto Rakstu skaidrošanu, kristīgās ticības aizstāvēšanu, sistemātiskās un praktiskās teoloģijas jautājumiem, kristīgās Baznīcas vēsturi, kā arī apgūst Bibliskās grieķu un ebreju valodas pamatus.

Programmas detaļas:  Ilgums – 5 gadi. Intensitāte – 6 kursi gadā. Viena kursa ilgums – 5 darba dienu vakari. Mācību maksa – 140 EUR gadā. Kursa valoda – angļu, ar sinhrono tulkojumu latviski.

Kursu starplaikos studenti apgūst uzdoto literatūru un veic rakstu darbus. Mācības notiek angļu valodā.


Prasības potenciālajiem studentiem

Iestājoties semināra studiju programmā, studentiem ir nepieciešams:

  • bakalaura grāds (ne obligāti teoloģijā)
  • pietiekamām angļu valodas zināšanām
  • intervija ar uzņemšanas komisiju un dekānu

Akreditācija un diploms

BRTS programma pagaidām nav akreditēta Latvijas Republikā un līdz ar to nav iespējams saņemt valsts atzītu diplomu, jo programma atrodas izveides stadijā. Tomēr nokārtotos kursus ir iespējams pārnest un saņemt kredītpunktus ekvivalentās programmās vairākos ASV semināros.


Mācību priekšmeti

Priekšmeti Krp.
Baznīcas vēsture un vēsturiskā teoloģija
BV1 Agrīnā un viduslaiku Baznīcas vēsture 2
BV2 Reformācijas laika Baznīcas vēsture un reformātu ticības apliecības 2
Vecā Derība un Ekseģēze
VD1 Bibliskā teoloģija 3
VD2 Pentateihs 2
VD3 Vecās Derības praviešu grāmatas 2
VD4 Vecās Derības gudrības un poēzijas grāmatas 2
Jaunā Derība un Ekseģēze
JD1 Jaunās Derības Hermeneitika 3
JD2 Pāvila vēstule Romiešiem 2
JD3 Marka evaņģēlijs 2
JD4 Apustuļu darbu grāmata 2
JD5 Vēstule ebrejiem 2
Sistemātiskā teoloģija
ST1 Dievs, atklāsme un Svēto Rakstu inspirācija 2
ST2 Kristoloģija un soterioloģija 2
ST3 Pneimatoloģija, eklezioloģija un eshatoloģija 2
ST4 Ētika 2
ST5 Apoloģētika 2


Vairāk informācijas:

Semināra direktors:
Artis Celmiņš
Tālr. 29231144
E-pasts: acelmins@brts.edu.lv